Digiõpe

Tere tulemast digi-õppe ajastusse!

Nii E-õpe kui digiõpe on kaasaegsed individuaalsed õppimise ja õpetamise meetodid, mis võimaldavad õppijal ise valida õppimise aega ja kohta ning muuta enesetäiendamine senisest efektiivsemaks ja mugavamaks.

Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli digi-õppe kursus koosneb:
• loengu videost
• esitlusmaterjalidest (pildi vormis loengu video kõrval)
• õppematerjalidest – väljaprintimiseks (PDF formaadis)
• loengute helisalvestusest (MP3 formaadis)

Praeguseks on psühholoogia E-õppe keskkonnas 8 E-õppe kursust.

Psühholoogia ja loogika Psühholoogia ja loogika kursus (Psy digi-aabits) koosneb 13-st loengust: • Sissejuhatus • Psühholoogia uurimismeetodid • Tunnetusprotsessid, aisting, taju • Tähelepanu, mälu • Emotsioonid • Stress • Motivatsioon • Töökonfliktid • Mõtlemine ja loogika reeglid • Isiksus • Suhtlemine • Mina-pildid, enesehinnang ja “mina” kaitsemehhanismid • Sotsiaalsed suhted

Enesejuhtimine Enesejuhtimise kursus koosneb 7-st loengust: • Sissejuhatus • Enesejuhtimine • Aja juhtimine • Isiklike finantsressursside juhtimine • Õpioskused • Stress • Toimetulek stressiga

Majanduspsühholoogia Majanduspsühholoogia Majanduspsühholoogia kursusest on esitatud auditooriumis toimuvate loenute slaidid ja digiõppena • Kliendikeskne teenindamine ja psühholoogia

Didaktika Didaktika kursus koosneb 5-st loengust: • Didaktika meetodid ülikoolis, akadeemiline loeng, esinemine, tehnilised abivahendid • Aktiivõppe meetodid ülikoolis, õppimisstiilid • Üliõpilaste juhendamine, hindamine, eksam • Õppejõu professionaalsus ja akadeemiline karjäär, üliõpilaste ootused, õppejõu läbipõlemine • Üliõpilaskeskne ülikool

Digitarkused Abivahend õppejõule

Denise M. Rousseau • Psychological Contract • Evidence-Based Management

Denise M. Rousseau • Prof. Denise Rousseau TTÜ audoktor 17.09.2014 Tallinn

Eneseanalüüs Eneseanalüüsi kursus koosneb 5-st loengust: •

Human Factors Engineering Human Factors Engineering or Engineering Psychology focuses on how people interact with tasks, machines (or computers), and the environment with the consideration that humans have limitations and capabilities.

Assessment in Work Assessment and Measurement in Work and Organizational Psychology

Organizational development and innovation Individuals working together and leadership – individual working style, emotions and leadership; Groups and teams – collaborative working, and how to encourage effective working and creativity; Organizations, supply chains, and culture – org. forms, partnerships and facilitators of effective working in current markets. Organizational change – theories and adapting to new markets; Coaching and mentoring – developmental strategies to enable staff to make effective decisions; Open forum – discussion of current work issues to develop action learning projects enabling change. Organizational innovation – definition, innovation and change, the benefit of an innovative organization, the value of learning and knowledge, steps to innovation, organizational innovation in historical perspective, organizational innovation as duality management, units in a process of steering and self-organization.

Professor Anna B. Leonova Dynamics of human functional states and regulation of work activity

Professor Gudela Grote Managing flexible employment relationships - psychological contract and career management

Helen Baron • The Psychology of Selection and Assessment • Methods of Assessment and Assessment Design • Developing a Psychometric Instrument • Selection Case Study

Professor D. Rémi Kouabenan • Beliefs, accident analysis, risk perception and prevention • Introduction : Goals and Relevance of the Approach • Beliefs and Naive Explanations of Accidents • Risk Perception and Illusory Beliefs • Beliefs, Safety Diagnosis and Preventive Measures • I - Defensive beliefs and prevention • II – Illusory beliefs and prevention • Conclusions

Donald Ridley Conceptualization and prevention of human error in safety critical systems

Mark Holloway The Selection Interview • Who uses what? • Value of good recruits • Interrogating job ads • Are you ready to take your career? • Validity of methods • Validity in selection • Face and content validity • Construct validity • Criterion validity • Structure in interviews • Content in interviews • Who gets a job and why? • What influences an interviewer's decision? • Successful candidates • Giving better interviews • Key challenges for interviews • Rational decisions • Individual differences • Mutual dishonesty

Managerial Psychology Managerial Psychology HHP 9010 (Doctoral students) ja HHP 8202 (Master students) Managerial Psychology is an applied field of psychology that focuses on using the knowledge of psychology for better coping with managerial tasks and roles. The student passing the course should be able to: • have knowledge and skills to cope managerial tasks and roles; • to reflect the latest professional concepts of supervisory practice and organizational behavior; • have practical understanding about how to handle real-life managerial situations; • have a clear understanding about managerial goal stetting (vision) and be able to analyze opportunities and make a realistic plans to achieve the goal; • analyze the problems and use different methods of decision making and problem solving techniques; • have a clear understanding and skills to use different leadership styles depending the situation; • use different motivation techniques; • understand differences in organizational culture; • find symptoms of occupational stress and give the psychological aid to himself and followers; • cope with stress and stressful situations, to analyze situation, make a plan for coping with stress.

Tööelu kvaliteet HPP8215 Tööelu kvaliteet Kursuse eesmärk on aidata mõista mehhanisme, kuidas psühhosotsiaalne töökeskkond mõjutab töötajate ja organisatsiooni tervist ning anda teamisi lahendamaks probleeme tööelu kvaliteedi valdkonna, tööstressi ja psühhosotsiaalse riskiga seotud küsimusi. Kursus annab ülevaate peamistest tööelu kvaliteedi valdkondadest, mis mõjutavad tootlikkust; samuti teemadest, mis on seotud riskirühmadega töökohal ja võrdsete võimaluste põhimõtetete rakendamisega.

Managerial Psychology HPP9010 Managerial Psychology

Juhtimispsühholoogia Juhtimispsühholoogia HHP 9010 (doktorandid) ja HHP 8202 (magistrandid) Juhtimispsühholoogia on rakenduspsühholoogia valdkonda kuuluv õppeprogramm, mille eesmärgiks on psühholoogia-alaste teadmiste rakendamine paremaks toimetulekuks tööelus, juhtimisülesannete ja juhi rollide täitmisel. Juhtimispsühholoogia on õppeaine, mis aitab suurendada üliõpilaste teadmisi inimkesksest juhtimisest. Kursuse läbinu peaks : • omama teadmisi ja praktilisi oskuseid juhi ülesannete ja rollide täitmiseks; • tundma uuemaid juhtimise ja organisatsiooni käitumise teooriaid; • omama praktilist aruasaamist kuidas toime tulla reaalses elus juhtimisülesannetega; • oskama püstitada juhtimis-eesmärke (visiooni); analüüsima eesmärkide saavutamise võimalusi ning koostama tegevusplaani eesmärkide saavutamiseks; • oskama analüüsida probleeme ja õppima neile lahendusi leidma; • oskama analüüsida ja kasutada erinevaid motivatsioonitehnikaid; • mõistma ja oskama kasutada erinevaid juhtimisstiile vastavalt juhtimissituatsioonile; • mõistma organisatsiooni kultuuri; • oskama ära tunda stressi ilminguid ja olema võimeline endale ja alluvatele abi andma; • oskama toime tulla stressiga (analüüsima, koostama stressiga toimetuleku plaani).

Quality of Work Life

Work Motivation

Work Motivation Lecture I

Work Motivation Lecture II

Work Motivation Lecture III

Work Motivation Lecture IV

Dr Kristjan Laane
Department of Psychology, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom

Lecture I : Key Concepts, Motivation from Drives, Positive and Negative Affect, Achievement, Affiliation and Power

Lecture II : Motivation from Expectancy, Instrumentality and Violation of Expectations

Lecture III : Motivation from Self-Efficacy, Intrinsic and Extrinsic Motivators

Lecture IV : Motivation from Goals

HUP9010
Teadus- ja hariduskorraldus
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (T&A&I) roll ühiskonnas. Eesti T&A&I süsteem, selle õiguslikud alused, strateegilised dokumendid ja finantseerimine. Eesti teaduse infosüsteem (ETIS). EL T&A&I poliitika ning -korraldus; rahvusvaheline koostöö T&A&I vallas EL tõukefondide vahendite kasutamine T&A&I ning kõrgharidussüsteemi arendamisel. Doktoriõppe riiklik korraldus. Hariduskorralduse üldpõhimõtted Eestis ja valikuliselt teistes riikides. Hariduskorralduse õiguslikud alused Eestis. Õppetöö korraldus ülikoolis ja rakenduskõrgkoolis. Avalik õiguslike, riiklike ja eraõppeasutuste iseärasused. Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide struktuur ja juhtimine. Akadeemiline personal ja neile esitatavad nõuded. Töö tasustamise põhimõtted. Haridusstatistika. Riikidevaheline kõrgharidussüsteemide võrdlus. Akrediteerimine. Haridust tõendavate dokumentide siseriiklik ja rahvusvaheline tunnustamine. Teaduskraadid ja kutsed erinevates riikides. Osalemine rahvusvahelistes programmides ja projektides. Õppetöö rahastamise allikad. Riiklik koolitustellimus. Riigieelarvelised ja riigieelarve välised õppekohad. Õppe-, teadus- ja arendustööga seotud eelarved.


Loeng I

Loeng II

Loeng III

Mart Murdvee

Loeng I Research Methods and Data Analysis - exercise EXCEL ja statistika

Loeng II : Research Methods and Data Analysis - exercise EXCEL ja statistika

Loeng III : Research Methods and Data Analysis - exercise EXCEL ja statistika


Digiõpe


Digi-õppe ajalugu

Aastal 2000 valmis esimene digi-õppe loeng (digital teaching tool) CD-ROM plaadil. See sai võimalikuks tänu TTÜ, ETV, LLL Ltd. ja AS PE Konsult koostööle. Kolme aasta pärast oli võimalik loobuda CD-ROM plaatidest ja viia digiõpe internetti. Esimene täispikk kursus valmis digi-õppena 2005.aastal. Loengud MP3-na lisati 2007.aastal.

Loomisest alates on digi-õppe on leidnud laialdast rahvusvahelist heakskiitu psühholoogia õpetamise meetodina (ENOP aastakoosolek 1999 – European Network of Work and Organizational Psychology Professors´Annual Meeting; EAWOP töögrupp 2003 – European Association of Work and Organizational Psychologists Task Force).

Olulisemad publikatsioonid:
• Teichmann, Mare; Ilvest, Jüri Jr. (2007). Engineers´ Occupational Stress and Stress Prevention System: E-psycho-diagnostics and E-learning. International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering, International Conference on Engineering Education (CISSE 06), Instructional Technology, Assessment, and E-learning (EIAE 06) (1 - 5).Springer
• Ilvest, Jüri Jr.; Teichmann, Mare (2007). Integrated Contact- and E-learning Course in Managerial Psychology for Engineering Students. International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 2006), International Conference on Engineering Education, Instructional Technology, Assessment, and E-learning (EIAE 06) (1 - 5).Springer
• Teichmann, Mare (2005). Examples of Teaching Module for ENOP Work and Organizational Psychology Reference Model: W/O psychology course for non-psychologists. ENOP Newsletter, Foundation Maison des Sciences de L`Homme, France, (48), 34 - 39.
• Teichmann, Mare (2003). W/O psychology knowledge transformation for users. In: Abstract Book of VIII European Congress of Psychology: EFPA VIII European Congress of Psychology, Vienna, Austria, 2003. (Toim.) Edlinger, S.; Mehta, G. Vienna, Austria: Universität Wien, 2003, (Psychology in Dialogue with Related Disciplines; 2-3), 169 - 170.