PE Konsult

Kursused

Koolid

Testid

Digiõpe

Digiõpe

ENOP

Dream

bullet Cambridge Ülikooli, Tallinna Tehniakülikooli ja AS PE Konsult uuring POB STUDY
Algus, sissejuhatus
Põhileht, test

bullet Õpilase sõbraliku kooli uuring
Õpilase-sõbraliku kooli küsimustik© 1998, AS PE Konsult Küsimustik on välja töötatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) õpilasekeskse kooli mudeli järgi. Mõõdab ja kirjeldab õpilaste hinnanguid oma koolielu kvaliteedile. 1. Kool aitab kaasa sallivusele ja võrdsusele poiste ja tüdrukute, erinevatest rahvustest, religioossetest ja sotsiaalsetest gruppidest õpilaste vahel. 2. Õpikeskkond põhineb, vähemalt mingis ulatuses, õpilaste aktiivsel kaasahaaratusel ja koostööl. 3. Koolis ei esine laste füüsilist karistamist. 4. Tülinorimist ei aksepteerita. 5. Kool on õpilast toetav ja kasvatav keskkond. 6. Pakutav haridus vastab reaalsusele, kus lapsed elavad. 7. Kool aitab õpilastel, lastevanematel ja õpetajatel luua sidet ja koostööd koolielu ja kodu vahel. 8. Kool toetab ja väärtustab õpilaste loominguliste võimete arengut samavõrd kui õpilaste akadeemilisi teadmisi. 9. Kool soodustab õpilaste positiivest enesehinnangut ja sisendab õpilase usku endasse. 10. Õpilased on rahul oma koolieluga. 11. Õpilane-õpetaja suhted koolis on head. 12. Õpilase staatus klassis on talle meeldiv. 13. Identiteet – õpilased on uhked oma kooli üle. 14. Koolis antav haridus võimaldab elus edu saavutada.

AS PE Konsult on täienduskoolitus- ja konsultatsioonifirma, loodud 1996.a. TTÜ professor Mare Teichmanni ning LLL Ltd (USA) õppejõudude ja ekspertide initsiatiivil. Õppeprogrammide loomisel oleme lähtunud Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Professorite Nõukogu (ENOP) uusimatest käsitlustest ja soovitustest. Oma töös oleme püüdnud ühendada euroopaliku teoreetilise mõtte ameerikaliku pragmatismi ja kaasaegse käsitlusviisiga.

Eduka Eesti Ettevõtte tunnistus
CERTIFICATE Successful Estonian Company
Telefon: 6 313 919
e-mail: pe@pekonsult.ee